प्रश्नावलीहरू

Questionnaires

Title Download Count View & Download
कृषक परिवार लगत (लगत १) 1109   View    Download
छानिएका कृषक परिवार लगत (लगत १ क) 827   View    Download
सूचिकरण प्रगित फाराम (ग.फा.नं. १) 651   View    Download
गणना सम्पादन फाराम (सुप.फा. ३) 634   View    Download
गणना प्रगित फाराम (ग.फा.नं. २) 642   View    Download
वडास्तरीय सामुदायिक प्रश्नावली (लगत ३) 1086   View    Download
स्थलगततथ्याङ्क सङ्कलनकार्य प्रगतिफाराम(सुप.फा. २) 610   View    Download
कृषिचलन छनोटको नियन्त्रण फाराम(सुप. फा. १) 540   View    Download
कृषक परिवार प्रश्नावली (लगत २) 1404   View    Download
ब्याच फाइल (लगत २ काे लागि) 504   View    Download
ब्याच फाइल् 531   View    Download
Share This :