प्रश्नावलीहरू

Questionnaires

Title Download Count View & Download
कृषक परिवार लगत (लगत १) 1216   View    Download
छानिएका कृषक परिवार लगत (लगत १ क) 895   View    Download
सूचिकरण प्रगित फाराम (ग.फा.नं. १) 701   View    Download
गणना सम्पादन फाराम (सुप.फा. ३) 701   View    Download
गणना प्रगित फाराम (ग.फा.नं. २) 693   View    Download
वडास्तरीय सामुदायिक प्रश्नावली (लगत ३) 1164   View    Download
स्थलगततथ्याङ्क सङ्कलनकार्य प्रगतिफाराम(सुप.फा. २) 808   View    Download
कृषिचलन छनोटको नियन्त्रण फाराम(सुप. फा. १) 604   View    Download
कृषक परिवार प्रश्नावली (लगत २) 1531   View    Download
ब्याच फाइल (लगत २ काे लागि) 551   View    Download
ब्याच फाइल् 589   View    Download
Share This :