क्यापी तालिमका पावरपोइन्टहरू

क्यापी तालिमका पावरपोइन्टहरू

 

Title Download Count View & Download
CAPI तालिमको समय तालिका 225   View    Download
CPT_D1_S1 285   View    Download
CPT_D1_S2 145   View    Download
CPT_D1_S3 96   View    Download
CPT_D1_S4 214   View    Download
CPT_D2_S1 210   View    Download
CPT_D2_S2 212   View    Download
CPT_D3_S3 233   View    Download
Share This :