राष्ट्रिय कृषिगणना, २०७८ को लागि सुपरिवेक्षक तथा गणकहरुको सर्टलिष्ट गरिएको सूचना

राष्ट्रिय कृषिगणना, २०७८ को लागि सुपरिवेक्षक तथा गणकहरुको सर्टलिष्ट गरिएको सूचना

लिन्क https://agricensus.cbs.gov.np/ 

Title Download Count View & Download
राष्ट्रिय कृषिगणना, २०७८ को लागि सुपरिवेक्षक तथा गणकहरुको सर्टलिष्ट गरिएको सूचना 2066   View    Download
Share This :